Vedtægter

Foreningens vedtægter

Vedtægter 2022.pdf


 

VEDTÆGTER FOR HJERTERYTTERNE NÆSTVED

 

§1 - NAVN OG HJEMSTED

Foreningen ”Hjerterytterne Næstved”, stiftet 1. oktober 2018 med hjemsted i Næstved Kommune

 

§2 - FORMÅL

Hjerterytterne Næstved er en lokal forening af cykel motionister, som støtter Hjerteforeningens Børneklub region Sjælland i muligt omfang. Foreningen skal fremme sundhed og samvær via cykeltræning og cykeloplevelser

§3 - MEDLEMMER

STK. 1 – Foreningens medlemmer skal være medlem af Hjerterytterne Næstved.dk Foreningen kan optage passive medlemmer. Ved passivt medlem forstås medlemmer der ikke aktivt deltager i fysiske aktiviteter, men som på anden vis bidrager aktivt til foreningens aktiviteter. Alle medlemmer har adgang til foreningens vedtægter via foreningens hjemmeside. For at blive medlem skal man være fyldt 18 år. Man betaler kontingent, for at være medlem

STK. 2 – Kontingentrestance og anden gæld til foreningen herunder Hjerterytterne.dk ud over 3 måneder medfører sletning af medlemskabet

STK. 3 – Medlemmer i kontingentrestance kan ikke modtage tilskud fra foreningen, eller deltage i træning

STK. 4 – Bestyrelse har myndighed til at ekskludere et medlem, såfremt det skønnes nødvendigt af hensyn til foreningens tarv

STK. 5 – Formanden har myndighed til at udelukke et medlem fra enkelte aktiviteter, om det skønnes at medlemmet ikke på forsvarlig vis kan gennemføre aktiviteten

STK. 6 – Bestyrelsen kan om det skønnes nødvendigt af hensyn til foreningens tarv indføre begrænsning på antallet af medlemmer

STK. 7 – Passive medlemmer og medlemmer af ”Hjerterum” betaler foreningskontingent til Hjerterytterne Næstved samt evt. indskud. Passive medlemmer kan opstille til valg og stemme på lige fod med øvrige medlemmer

§4 - ØKONOMI

STK 1 – Kontingentet for aktive og passive medlemmer, samt eventuelt indskud, fastsættes af generalforsamlingen. Kontingentet opkræves i perioden 1. – 14 januar. Tilmeldinger efter denne periode betales i løbet af syv dage. Vi cykler i holddragten, der er en vigtig del af holdets identitet og samtidig vores tydelige profil udadtil. Derfor er Foreningens aktive medlemmer forpligtet til at anskaffe det til enhver tid gældende klubtøj

STK. 2 – Kassereren fører foreningens regnskab. Foreningens regnskab anbringes i pengeinstitut under rimelig hensyntagen til evt. forretning samt sikkerhed. Foreningens eventuelle kontante kassebeholdning bør ikke overstige, hvad der skønnes nødvendigt til de løbende udgifter

STK. 3 – Årsregnskabet går fra 1. juli til 30. juni. Det afsluttede årsregnskab skal af kassereren afleveres til revisoren senest 14 dage før generalforsamling  

STK. 4 – Det reviderede årsregnskab for foreningen og for eventuelle fonde forelægges på den ordinære generalforsamling

STK. 5 – På den ordinære generalforsamling vælges 1 revisor. Genvalg kan finde sted

STK. 6 – Bestyrelsesmedlemmer og revisor har til enhver tid ret til at efterse og kontrollere klubbens regnskaber

STK. 7 – Kassereren fører elektronisk kassebog/bogholderi

 

§5 - LEDELSE

STK – 1 Foreningens ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer bestående af 1 formand, 1 næstformand, 1 kasserer samt 4 medlemmer, en 1. suppleant og en 2. suppleant. Bestyrelsen og bestyrelsessuppleanter vælges af generalforsamlingen. Formand har tillige titel af kaptajn for hele holdet. Maksimalt 1 medlem kan være passiv

STK – 2 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og evt. udvalgsposter. For næstformand gælder, at han er stedfortrædende for formanden

STK. 3 – Valgperioden er 2 år.

STK. 3b – Udtræder bestyrelsesmedlemmer indtræder suppleant i dennes sted

STK. 4 – To bestyrelsessuppleanter vælges hvert år

STK. 5 – Personer fra samme husstand kan ikke sidde i bestyrelsen samtidig

 

§6 - BESTYRELSEN

Bestyrelsen afholder møder efter behov, dog min. 1 gang i kvartalet.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, såfremt 4 af dens medlemmer er til stede.

Til bestyrelsesmøder kan efter behov og godkendelse af formand deltage øvrige medlemmer af foreningen. Det føres til protokols om der deltager medlemmer, som ikke er del af bestyrelsen.

STK. 2 – Ved afstemninger i bestyrelsen kræves almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

STK. 3 – Bestyrelsen er ulønnet.

STK. 4 – Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden og nedsætter udvalg efter behov.

STK. 5 – Bestyrelsen administrerer foreningens midler og er ansvarlig for disse over for generalforsamlingen efter de almindelige retsregler.

STK. 6 – Bestyrelsen fører klubbens protokol. Af protokollen skal fremgå referater af bestyrelsens møder samt alle generalforsamlinger. 

STK. 7 – For foreningen gælder at denne tegnes af formand og kasserer, dog således at kasserer kan betale udgifter op til 1.000 kr. på egen hånd. For beløb over 5.000 kr. skal der godkendes af bestyrelsen efter gældende regler, dog kan dette foregå på mail eller via Messenger.

 

§7 - GENERALFORSAMLING

STK. 1 – Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Kun generalforsamlingen kan vedtage, ændre eller ophæve klubbens vedtægter. 

STK. 2 – Generalforsamlingen afholdes hvert år i september måned og skal indvarsles senest 21 dage før afholdelse med tilkendegivelse af dagsorden.

STK. 3 – Generalforsamlingens dagsorden skal som minimum indeholde:

1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller

2. Der aflægges beretning

3. Kassereren aflægger revideret regnskab

4. Indkomne forslag

5. Valg af bestyrelse og suppleanter

6. Valg af revisor

7. Fastsættelse af kontingent, indskud og diæter

8. Eventuelt

STK. 4 – Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

STK. 5 – Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen valgt dirigent. Dirigenten og bestyrelsen underskriver det af generalforsamlingen optagne referat.

STK. 6 – Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer. Et medlem i kontingentrestance er ikke stemmeberettiget.

 

§8 - AFSTEMNINGER

STK. 1 Ved afstemninger på generalforsamlinger kræves almindelig stemmeflerhed.

Ved afstemninger om vedtægtsændringer, kræves 2/3 flertal i forhold til det på generalforsamlingen antal fremmødte stemmeberettigede.

STK. 2 – Såfremt bestyrelsen eller mindst 1/3 af generalforsamlingens deltagere ønsker det, kan et af generalforsamlingen vedtaget forslag undergives afstemning af medlemmerne.

Til forslagets bortfald kræves, at et flertal af de i afstemningen deltagende medlemmer – dog mindst 30% af samtlige stemmeberettigede – har stemt imod forslaget.

STK. 3 – Afstemninger på generalforsamlinger sker almindeligvis ved håndsoprækning, men skal dog ske skriftligt, såfremt et medlem begærer det

STK. 4 – Medlemmer skal have været medlem af foreningen i minimum ½ år og deltaget aktivt i klubbens aktiviteter for at være stemmeberettiget og stille til valg for bestyrelse herunder som suppleant. 

STK. 5 – Et på generalforsamling fremmødt medlem, som jf. ovenstående er berettiget til at stemme selv, kan medbringe og anvende 1 fuldmagt fra et andet stemmeberettiget medlem.

 

§9 - EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

STK. 1 Kan indkaldes, når foreningens bestyrelse beslutter det, eller når mindst 1/5 af samtlige klubbens medlemmer skriftligt begærer det, og da senest 3 uger efter begæringens modtagelse.

I begge tilfælde skal dagsorden angives

STK. 2 – En ekstraordinær generalforsamling er beslutningsdygtig, efter samme regler som gældende for den ordinære generalforsamling.

I modsat fald skal der indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, som da er beslutningsdygtig uanset det det fremmødte antal medlemmer.

 

§10 - FORENINGENS OPLØSNING

STK. 1 Foreningen kan kun opløses, såfremt to på hinanden følgende generalforsamlinger (generalforsamling / ekstraordinær generalforsamling) har truffet beslutning herom.

STK. 2 – I tilfælde af Klubbens opløsning tilfalder foreningens midler Hjerteforeningen Næstved afdelingen.

 

§11 - IKRAFTTRÆDEN

STK. 1 Vedtægter, der er vedtaget på foreningens generalforsamling træder i kraft straks efter generalforsamlingen. Vedtægter er revideret sidste gang 25. september 2022

 


W1siziisijiwmjavmdivmtkvmwkymwrznhplz19csuxmrv9owv8xnjbfnjawcgl4lmpwzyjdxq?sha=e83904cdccaa02ca